ÅRSMELDING 2019

 

 

ÅRSMØTET

 

Møtet ble avholdt i renseanlegg Kårli 24. april under ledelse av styreleder Johan Kårli.

Følgende møtte: Arne Jørgen Reinkind, Torbjørn Krogh, Johan Kårli, Knut Aursand, Nils Morten Buan, Øystein Andresen.

Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Andelsinnskudd og vassavgift økt med 2,0 %.

STYRET

Har i meldingsåret bestått av:

Johan Kårli                             Styreleder

Øystein Andresen                  Styremedlem

Arne Jørgen Reinkind            Styremedlem

Nils M. Buan                          Styremedlem

Torbjørn Krogh                      Styremedlem

 

Varamedlemmer: Knut Aursand, Kurt Fenstad, Gisle Askheim.

 

  1. vara Knut Aursand møter fast i styret.

 

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsførselen er ivaretatt av Stadsbygd Regnskapskontor og ny revisor er PM Revisjon Midt-Norge SA.

STYRESAKER

Styret har i perioden hatt 12 styremøter og behandlet 42 saker. Sakene har omhandlet drift og vedlikehold, tilkobling av nye abonnenter, gjennomgang av abonnementsregister, samt gjennomgang av risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan.

BEREDSKAP

Vassverket har en beredskapsavtale/vaktordning med Indre Fosen Kommune. Avtalen har en kostnadsramme på kr 50 000 årlig og kommunen har 1 times beredskap ved alarm.

Styret har også avtale med Indre Fosen kommune om drift av høydebassenget, herunder vannprøvetaking, utskifting av slitedeler, samt føring av logg. Avtalen har en kostnadsramme på kr 124800,- årlig.

Belling Maskin AS og Tung Rør AS har beredskap mht. lekkasjer og reparasjon av disse.

 

Det er gjennomført en beredskapsøvelse 21. oktober 2019 sammen med Indre Fosen Kommune og Rissa Vannverk. Målet med øvelsen var trening av samvirke med kommunens kriseledelse samt ingeniørvakt. Øvelsen forsterker viktigheten av samvirke og gjensidig avhengighet i krisesituasjoner.

 

Stadsbygd Vassverk har som målsetting å styrke forsyningssikkerheten for våre abonnenter. Nødvannskilden – Kårlibrønn – er kvalitetsmessig ikke tilfredsstillende og Vassverket søker derfor å utrede alternativ reserveforsyning sammen med Rissa Vannverk.

I tillegg skal det utredes reserveinntak ved Husbotn.

 

DRIFT

Vassverket har i løpet av 2019 levert ca. 300 000 kbm drikkevatn, tilsvarende 800 kbm pr døgn fra Husbotn.

Vannkilden viser seg å være relativt upåvirket av nedbørfattige somre og Vassverket har således god leveringssikkerhet fra kilden.

 Kårli Vannbehandlingsanlegg har fungert tilfredsstillende gjennom året uten feil.

Vannprøver i 2019 har vært av tilfredsstillende kvalitet, bortsett fra en prøve som ble tatt etter en kraftig nedbørsperiode og ga utslag på bakterier. Oppfølgingsprøven var i orden  

I løpet av sommeren er det foretatt spyling på deler av ledningsnettet med godt resultat. Effektiviteten og lavere kostnad med spyling henger sammen med de oppgraderinger som gjøres på ledningsnett og med vannkummene.

Vassverket har de siste fire årene hatt følgende vedlikeholdskostnad:

2016:  840 000 kr

2017:  379 000 kr

2018:  370 000 kr

2019:  852 000 kr

Det har vært en stor lekkasje i 2019 i Hafellbakkan. Lekkasjen skjedde på kveld og ingen abonnenter varslet om bortfall av vatn. Lekkasjen ble lokalisert påfølgende morgen ved Valsåbekken. Hovedledningen ligger i skråningen mot Valsåbekken og store masser var glidd ut og Vassverket må påregne flytting av hovedledning mot Hafelbakkan ila 2020 for å unngå lignende hendelser.

Vassverket har ila 2019 oppgradert eksisterende kummer. Det er imidlertid et stort investeringsbehov på sikt med reserveinntak Husbotn, ny nødvannforsyning, samt ny vannledning på strekningen Bliksås – Ersland.

Styreleder har hatt ansvar for daglig drift.

Det er i løpet av 2019 koblet til 10 nye abonnenter.

 

FORUTSETNING FOR FORTSATT DRIFT – STYRETS VURDERINGER

Lagets økonomiske utsikter vurderes som god.

På Myra AS er det oppført 3 næringsbygg som alle er tilkoblet vassverket. Det planlegges påbygg med leiligheter på Bunnpris Stadsbygd, samt en bolig er under planlegging i Hafellbakkan.  

Framtidig investeringsbehov er betydelige og vassverkets økonomi må tilpasses disse behov.

Vassverkets produkter medfører ikke forurensningsfare av det ytre miljø og det er ikke registrert ulykker ved drift og vedlikehold av anlegget i 2019.

Årets overskudd kr 96 316 går til styrking av egenkapitalen.

Styret  27. februar 2020

 

Johan Kårli                                         Arne Jørgen Reinkind                        Nils M. Buan

Styreleder                                            Styremedlem                                      Styremedlem

 

Øystein Andresen                              Torbjørn Krogh                                  Knut Aursand

Styremedlem                                      Styremedlem                                      1. varamedlem