VEDTEKTER

Vedtatt på medlemsmøte den 7/12 1956
Godkjent av Landbruksdepartementet 13/7 1957
Endret på  årsmøte 27/4 1994, 24/4 2003, 26/4 2012 og 30/6 2014

 • 1 Foretaket

Stadsbygd Vassverk SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak.

Foretaket er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Andelseierne hefter ikke overfor kreditorene for foretakets plikter.

 • 2 Forretningssted

Stadsbygd Vassverk SA har forretningskontor på Stadsbygd i Rissa kommune.

 • 3 Formål

Stadsbygd Vassverk SA har til formål å skaffe drikkevatn som tilfredsstiller drikkevannforskriften til sine medlemmer. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i vassverket som kjøpere av vatn. Stadsbygd Vassverk kan gjennom samarbeid med andre bidra til å fremme medlemmenes interesser.

 • 4 Medlemmer

Som medlemmer av Stadsbygd Vassverk opptas eiere og brukere av eiendommer i Stadsbygd. De som ønsker å bli medlemmer av vassverket, tegner seg på innmeldingsblanketter utarbeidet av styret. Medlemskap i vassverket følger eiendommen.

 • 5 Andelsinnskudd

Andelsinnskudd fastsettes av årsmøtet. Alle andelseiere tildeles en andel på kr 1000 som føres som selskapets andelskapital. Innbetalinger som har skjedd og som skjer framover ut over dette, avsettes til overkursfond. Hver andelseier eier en forholdsmessig del av overkursfondet etter antall andeler.

Andelsinnskuddet skal innbetales før tilkobling kan skje. Andelsinnskuddet forrentes ikke og gir ikke grunnlag for utbytte. Andelsinnskuddet følger eiendommen og kan ikke pantsettes eller utbetales dersom medlemmet går ut av foretaket.

Styret fører register over medlemmene og utsteder andelsbevis.

 • 6 Vassverkets plikter

            Medlemmene har rett til å få vassledning lagt fram, med påsatt stoppekran, til 1 meter fra vegg i boligen.
Skal ledning føres annetsteds, skjer det på medlemmets egen kostnad.           Vassverket kan begrense leveransen av vatn hvis det er vassmangel og vassforbruket hos et medlem fører til vassmangel hos annet medlem.

            Vassverkets ansvar for skade og ulemper som skyldes brudd eller vassmangel gjelder bare i de tilfeller hvor skaden er forvoldt ved uaktsomhet fra Vassverkets side.

 • 7 Medlemmenes plikter

Medlemmene plikter å la et annet medlems vassledning vederlagsfritt legges over hans eiendom.  Ledningen skal dog, så langt råd er, legges der grunneieren anviser. Grøften skal lukkes forsvarlig. Uforholdsmessig stor skade som påføres enkelte grunneiere, kan etter vedtak i styret i hvert enkelt tilfelle erstattes.

Medlem har ikke rett til å la ikke-medlemmer få vatn fra hans ledninger dersom de ikke bor på eiendommen. Annet uttak av vatn må i hvert tilfelle godkjennes av styret.

Videre plikter medlemmene å overholde vedtektene og de til en hver tid gjeldende vedtak av medlemsmøte og styre. Medlemmet er også ansvarlig for betaling av avgifter for leietakere. Det skal betales andelsinnskudd og årsavgift for hver boenhet på eiendommen. Andelsinnskudd og årsavgift fastsettes av årsmøtet.

 • 8 Eksklusjon mv.

            Medlem som overtrer vedtektene, får første gang advarsel fra styret. I grovere og gjentatte tilfeller kan medlemmet ekskluderes.  Styrets avgjørelse om eksklusjon kan innankes for første årsmøte til endelig avgjørelse.
Medlem som ikke innbetaler de pålagte vassavgifter i rett tid, kan få vatnet avstengt til skyldig avgift med omkostninger er betalt. Medlemmet vil få en skriftlig advarsel om avstenging av vatn, med 14 dagers svarfrist.

 • 9 Styret

Stadsbygd Vassverk ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamenn valgt av og på det ordinære årsmøte.
Leder velges hvert år ved særskilt valg, de 4 andre velges for 2 år.  (Etter et år trer 2 ut etter loddtrekning. De kan unnslå seg for gjenvalg i 2 år.)  Styret velger selv sin nestleder
Styret sammenkalles til møte av leder når denne finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer for bestemt sak krever det.  Til gyldig vedtak kreves det at 3 av styrets medlemmer stemmer for.
Over forhandlingene føres protokoll.

 • 10 Styrets oppgaver

Styret skal lede vassverkets virksomhet, tilsette og avsette driftsleder og øvrige tjenestemenn, fastsette lønn, vilkår og instrukser for disse. Dessuten:

 1. Utarbeide driftsreglement og forretningsregler som ivaretar gjeldene lover og forskrifter.
 2. Sørge for at det anlegges et ordentlig regnskapsforhold og at dette blir ført og framlagt til revisjon i rett tid.
 3. For øvrig arbeide for vassverkets utvikling og framgang.
 4. Utarbeide retningslinjer som utfyller vassverkets vedtekter der det er nødvendig.

Ansvaret for den daglige driften har styrets leder så fremt daglig leder ikke er ansatt.

 • 11 Forpliktelser for laget

Stadsbygd Vassverk forpliktes rettslig ved underskrift av styreleder med et annet styremedlem.
Styret meddeler prokura
.

 • 12 Årsmøtet

Årsmøtet er øverste myndighet i Stadsbygd Vassverk.  Ekstraordinært årsmøte innkalles og ledes av lagets formann når denne eller styret finner det nødvendig, eller minst 1/10 av medlemmene for bestemt angitt sak krever det.
Ordinært medlemsmøte (årsmøte) holdes minst 1 gang om året, senest innen utgangen av april måned.  Møtene sammenkalles og sakliste og regnskapsutdrag gjøres kjent på den måte som er fastsatt.  Alle innkallelser til møtene skjer med minst 8 dagers varsel.
Hvert medlem deltar i avgjørelsen med 1 stemme hver ved personlig oppmøte.

Medlem som ikke møter på årsmøtet kan gi skriftlig fullmakt til en annen til å møte for seg og avgi stemme. Fullmakten skal angi navnet på den som har gitt fullmakt, angi hva fullmakten gjelder, dateres og underskrives av andelseier. For andelseier som ikke er personlig medlem, kan daglig leder eller styreleder møte. Skal andre møte må disse ha fullmakt. Fullmaktene skal leveres styrets leder før møtet begynner og møtet skal godkjenne alle fullmakter. Ingen av de som møter kan avgi mer enn 2 stemmer.
Alle vedtak fattes, hvor annet ikke er sagt, med simpelt flertall.  I tilfelle stemmelikhet har styreleder 2 stemmer.
Over forhandlingene føres protokoll.

En valgkomite på 3 medlemmer foreslår kandidater til valg som skal skje på årsmøtet. Medlemmene av valgkomiteen har en funksjonstid på 3 år og ett medlem går ut hvert år. Man er leder av komiteen siste funksjonsår.

 • 13 Saker for årsmøtet
   På årsmøtet behandles og gjøres vedtak om:
 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsmelding
 3. Regnskapet
 4. Styrets forslag til budsjett, herunder andelsinnskudd, årsavgift og styregodtgjørelse
 5. Valg av leder i styret
 6. Valg av 2 styremedlemmer
 7. Valg av 3 varamedlemmer til styret
 8. Valg av revisor
 9. Valg av ett medlem til valgkomiteen for 3 år.
 10. Framsatte forslag.  Disse må for å behandles, være sendt styret senest 1 måned før møtet.
 11. Mulige andre saker ført på saklisten for møtet. På årsmøtet behandles bare de i innkallelsen nevnte saker.
 • 14 Overskuddets anvendelse

Etter forslag fra styret anvendes årsresultatet etter årsmøtets nærmere bestemmelse til annen egenkapital. Det skal ikke foretas utbetaling til andelseierne.

 • 15 Opphør av medlemskap

Medlem kan tre ut av Stadsbygd Vassverk SA ved regnskapsårets utgang med 6 måneders forutgående skriftlig varsel til styret. Ingen kan dog tre ut før hans andelsinnskudd er innbetalt i sin helhet. Ved uttredelsen må ethvert mellomværende mellom vannverket og det utredende medlem være oppgjort. Inntil så skjer, vedblir medlemsforholdet å bestå.

 • 16 Endringer av vedtektene

Forslag til endringer av vedtektene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak av endring kreves 2/3 flertall av de møtende andelseiere.

Hvis vedteksendringen gjelder §1, §3, §17 og §18 og ikke minst 1/3 av andelseierne møter, må det avholdes nytt medlemsmøte der forslaget til endringer kan vedtas med 2/3 flertall av de møtende andelseierne. Som verneting vedtas Fosen Tingrett.

 • 17 Oppløsning av Stadsbygd Vassverk

Forslag til oppløsning av Stadsbygd Vassverk må være sendt styret innen 1. juli og behandles på første ordinære årsmøte. Til gyldig vedtak for oppløsning kreves at minst halvparten av medlemmene er til stede og at minst 2/3 av disse stemmer for. Møter ikke så mange, avgjøres forslaget på et nytt medlemsmøte hvor det avgjøres med simpelt flertall av de møtende medlemmer. Oppløsning må ikke finne sted uten samtykke fra Rissa Kommune.

 • 18 Avvikling

Blir det vedtatt å oppløse Stadsbygd Vassverk, velges et likvidasjonsstyre på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. Det velger selv sin leder og nestleder. Dette styre skal avvikle selskapets virksomhet, selge dets eiendeler, kreve inn tilgodehavender og betale gjeld. Etter at all gjeld er betalt skal den gjenværende formue tilfalle den eller de som overtar ansvaret med levering av drikkevatn til abonnentene. Andelseierne har ikke krav på utdeling av resterende formue ifm. likvidasjon av Stadsbygd Vassverk SA.